Modele szkoł

Modele szkoł

Szkoła Summerhill wyrosła na gruncie paradygmatu pluralistycznego. W ramach Tego modelu relacje międzyludzkie są Wazniejsze OD mierzonych parametrycznie wyników nauczania. Uwzględnienie emocji oraz Szacunek dla uczuć i żadnych widzenia innych jest Wazniejsze niż analityczna kalkulacja. Wartości te prowadzą do odrzucenia hierarchii i odgórnie wprowadzonego przywództwa, un także wzmacniania procesów oddolnych je szukania kompromisu między przeciwnymi stanowiskami. Wartością stawianą na piedestale jest Wolność. Znając dobrze Oba rozwiązania, a Następnie je przekraczając, Jesteśmy w stanie stanizyć modèle bardziej złożony, charakteryzujący się myśleniem integrującym, systemowym, multiperspektywicznym. Laloux Pisze: “Model Ten z chęcią korzysta z wszelkich rodzajów poznania. Wgląd w istotę problemów Można uzyskać, stode ąc pełni analityczne, lecz Można Go znaleźć również w emocjach, Jeśli nauczymy się lepiej odczytywać ich znaczenie “. A à, Jak Pisze Błajet: “oznaczałoby j e d n o c z e s n e respektowanie i uczenie respektowania Praw biologicznych i Społecznych oraz stwarzanie warunków dla dowolnej, eksploracyjnej Aktywności ucznia”. Ważne jest i Zarówno o indywidualność, Jak i o wspólnotę, Zarówno o Wolność, Jak i odpowiedzialność, naukę je zabawę,-forme wykładową je doświadczenie. Kategorie te-Podobnie, Jak przedstawione MODELE-tylko z pozoru są przeciwieństwami.

Modèle, qui Laloux nazywa ewolucyjnym lub integralnym, Pozwoli w zależności OD potrzeb, świadomie korzystać z dobrodziejstw każdego z nich. Kultura organizacyjna modelu szkoły tradycyjnej wyrosła z paradygmatu konformistycznego. Opierała się na sztywnych, hierarchicznych strukturach, w ramach których Każdy Mia ł określoną rolę i był posłuszny odgórnie ustalonym zasadom. Panowała dyscyplina oraz nakazy, zakazy i Kary. Metodą nauczania była metoda wykładowa. Przekazywane treści byly odgórnie narzucane, Zarówno uczniom, Jak i nauczycielom, un przez à niedostatecznie respektowały potrzeby poznawcze oraz zainteresowania uczniów. Podczas III edycji konferencji odbyły się wykłady profesorów akademickich oraz praktyków szkolnych, prezentacje dyskusje, Jak również warsztaty oraz Targi. . Konferencja na styku pedagogiki i Technologii była skierowana ne dyrektorów Szkół oraz nauczycieli Zainteresowanych wykorzystaniem TIK, Jak również innych osób zaangażowanych w proces cyfryzacji. W dzisiejszych czasach w Warszawie Posiadanie prawa jazdy jest praktycznie niezbla ne komfortowego życia.

/ Senza categoria

Condividi